Samochód jako zagrożenie dla ludzi

Samochody już od początku swego istnienia stanowiły określone zagrożenie dla ludzi znajdujących się zarówno w pobliżu samochodu, jak też wewnątrz niego. Samochód znalazł szerokie zastosowanie jako środek: transportu do przewozu ładunków i ludzi. Jednocześnie intensywnemu rozwojowi transportu samochodowego i wzrostowi prędkości przemieszczania ludzi i ładunków towarzyszyły różne ujemne oddziaływania o charakterze społecznym, takie jak zwiększenie stopnia zanieczyszczenia atmosfery i zwiększenie liczby wypadków drogowych. Skutkiem wypadków drogowych jest znaczna liczba rannych i zabitych ludzi. Straty moralne i materialne zadane społeczeństwu przez wypadki drogowe są ogromne, gdyż zaledwie 8% wypadków drogowych odbywa się bez ofiar. Całkowicie powraca do zdrowia jedynie 61,9% poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Największą liczbę ofiar wypadków drogowych, zarówno zmarłych (36,0%), jak też rannych (34,8%), stanowią piesi. Według grup wiekowych rozkład ofiar jest następujący: największa liczba poszkodowanych dotyczy grupy wiekowej 20… 29 lat, która wynosi 30,2% oraz grupy 30… 39 lat wynoszącej 29,7%. Rozkład ofiar wśród dzieci wykazuje, że najczęściej obrażeń ciała doznają dzieci w wieku od 7 do 14 lat i to zarówno wśród przechodniów (53,8%), jak również wśród pasażerów (43,1%).

W Rosji samochody ciężarowe uczestniczą w 34% wypadków drogowych, w następstwie których ginie około 39% i doznaje obrażeń około 30%. ogólnej liczby poszkodowanych. Z tego względu zwiększenie bezpieczeństwa samochodów ciężarowych w ma bardzo istotne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia następstw wypadków.

Należy zaznaczyć, że nieszczęśliwe wypadki są na całym świecić jedną z głównych przyczyn śmierci ludzi w sile wieku i szczycie ich życiowych możliwości. We wszystkich grupach wiekowych rozkład ofiar wypadków według płci przedstawia się następująco: mężczyźni — 72%, kobiety — 28%. Największa ilość obrażeń,biorąc pod uwagę poszczególne części ciała, przypada na głowę — 45% (obrażenia czaszki i mózgu oraz twarzy), następnie na kończyny dolne 20%, klatkę piersiowa— 12%, miednicę — 8%, a na kończyny górne—12%. Średni czas leczenia obrażeń doznanych w wyniku wypadków drogowych wynosi 30,6 dni, co znacznie przewyższa czas leczenia obrażeń spowodowanych przez inne przyczyny (21,6 dni).

Ciężkość obrażeń zależy w znacznym stopniu od rodzaju środka transportu. Według danych placówek medycznych śmierć w 70,9% przypadków następuje bezpośrednio na miejscu wypadku lub w drodze do szpitala.