Zapalanie się samochodów

Przeprowadzono także kilka doświadczeń w celu zbadania możliwości zapalania się paliwa podczas wypadku. Na przykład, jeżeli na rozlaną na ziemi benzynę upadnie zapalony papieros, to benzyna nie zawsze zapali się, podobnie jak to ma miejsce przy kapnięciu benzyny na rozżarzoną metalową płytkę.

Zapalenie się samochodu podczas wypadku drogowego jest możliwe tylko w razie wystąpienia następujących zjawisk:
—    wytworzenia się paliwowo-powietrznej mieszanki palnej (której skład mieści się w granicach zapalności) na skutek rozlania, się paliwa ze zbiornika (wystąpienie przecieków lub wylewanie paliwa z otworu wlewu);
—    zapalenia mieszanki palnej od iskry elektrycznej bądź innych źródeł ognia.

Iskra, o której mowa, może powstać w rezultacie różnych przyczyn — bądź wskutek uderzenia lub tarcia części metalowych (co następuje bardzo rzadko), bądź na skutek uszkodzenia instalacji elektrycznej samochodu. W tym ostatnim przypadku następuje zwarcie między siłowym przewodem. prądowym a elementami nadwozia (tzw. masą) lub roztopienie fragmentu przewodu elektrycznego z powodu przegrzania.

Zbiornik paliwa należy umieszczać w miejscach najmniej narażonych na zniszczenie przy dowolnym wypadku drogowym. Zbiornik powinien mieć kształt zapewniający przeciwdziałanie różnym odkształceniom wywołującym pęknięcia. Należy usuwać wszelkie wystające części nadwozia, aby nie stały się one przyczyną uszkodzenia zbiornika paliwa. Korek otworu wlewu, powinien być szczelnie dopasowany, aby zapobiegać rozlewaniu paliwa nawet przy znacznych odkształceniach ścianek zbiornika paliwa.

Aby zapobiec możliwości zapalenia się samochodu, należy: stosować do jego budowy części i zespoły wykonane z materiałów ogniotrwałych, zbiornik paliwa umieszczać we właściwym miejscu, doskonalić konstrukcję poszczególnych, zespołów układu zasilania oraz konstrukcję zespołów zapewniających możliwość awaryjnego opuszczania samochodu w razie pożaru. Zbiorniki paliwa, otwory wlewowe i przewody paliwowe samochodów osobowych i ciężarowych powinny być tak skonstruowane, aby w razie zderzenia zapewniały bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Badania tego bezpieczeństwa należy przeprowadzać metodą uderzenia samochodu o przeszkodę z prędkością nie mniejszą niż 50 km/h. Po takiej próbie zespoły układu zasilania nie powinny wykazywać przecieków większych niż 30 g paliwa na minutę.