BADANIE IMPULSÓW SIŁ I PRZYSPIESZEŃ W WARUNKACH LABORATORYJNYCH

Badania udarowe przeprowadza się na ogól na etapie opracowania zarówno wytrzymałościowych, jak też ochronnych właściwości samochodu. Badaniom w takich przypadkach podlegają nie tylko samochód jako całość, lecz także poszczególne jego elementy konstrukcyjne i zespoły. Badania urządzeń samochodu na jego bierne bezpieczeństwo przeprowadza się z manekinami łub bez nich. Po wyznaczeniu odporności organizmu ludzkiego na działanie uderzeń i przeciążenia badania podobnego rodzaju przeprowadza się na tzw. biologicznych manekinach, (biomanekinach).

Jest rzeczą oczywistą, że prowadząc te badania należy dążyć do tego, aby przedmiot badań znajdował się w warunkach, odpowiadających rzeczywistym warunkom eksploatacji. To właśnie jest głównym celem odtworzenia impulsów sił w warunkach laboratoryjnych. Na ogół jednak możliwości wyposażenia badawczego są ograniczone, wskutek czego wyznaczenie rzeczywistych charakterystyk impulsów sił działających przy zderzeniach jest bardzo utrudnione lub w ogóle niemożliwe. W rezultacie warunki badań laboratoryjnych (na stanowiskach) w znacznym stopniu, różnią się od rzeczywistych. Stąd wynika kwestia, jak należy wykorzystać wyniki badań laboratoryjnych, aby zastosować je do warunków rzeczywistych i do oceny przedmiotu badań w tych warunkach? Odpowiedź na to pytanie jest oczywista: niezbędne jest odpowiednie kryterium (lub zespół kryteriów) zachowania się obiektu, który pozostawałby niezmienny (niezmiennik) we wszystkich warunkach. Wówczas dane kryterium można wykorzystać do teoretycznej oceny spodziewanych właściwości obiektu w założonych rzeczywistych warunkach.

Wymienione zasadnicze (ogólne) cele sugerują także rozwiązanie całego szeregu zadań cząstkowych, które, uwzględniając dotychczasowe rozważania, sprowadzają się do następujących przedsięwzięć:
—    Opracowanie metody pozwalającej stworzyć w warunkach laboratoryjnych (lub stanowiskowych) działanie uderzenia o założonych, charakterystykach (amplituda i kształt impulsu oraz czas t rwania jego czoła). Opracowanie takiej metody wymaga przestudiowania, wewnętrznych zależności uderzenia, gdyż tylko w takich warunkach można w uzasadniony sposób odtwarzać parametry działania uderzeń i przeciążeń.
—    Opracowanie specjalnych stanowisk badawczych, aparatury kontrolno-pomiarowej i przyrządów o precyzyjnie uzasadnionych eksploatacyjnych charakterystykach.
— Uzasadnienie kryterium umożliwiającego najbardziej pełne scharakteryzowanie zachowania badanego obiektu w założonych warunkach na. podstawie wyników eksperymentu laboratoryjnego. Takie kryterium może być wybrane, między innymi, za pomocą metod teorii podobieństwa. W celu zbadania obiektów złożonych pod względem konstrukcyjnym, do których zalicza się samochody, należy określić kompleksowy współczynnik przełożenia.
—    Stworzenie metody badania wielkości dynamicznych, (przyspieszenia, siły naprężeń itp.) w poszczególnych elementach i zespołach konstrukcyjnych samochodu, a także stworzenie metody oceny odporności organizmu ludzkiego na działanie uderzeń.